O nás

 

Spoločnosť ENVIBAT, združenie právnických osôb , je v zmysle ust. § 28 ods. 1 zákona o odpadoch organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ministerstvo životného prostredia SR jej udelilo dňa 30.05.2016 autorizáciu číslo 0034/BaA/OZV/A/16-3.3, na základe ktorej zabezpečuje pre výrobcov , respektíve dovozcov automobilových a priemyselných batérii a akumulátorov, systém združeného nakladania s odpadmi a za zmluvne dohodnutých podmienok a v súlade so zákonom o odpadoch zabezpečuje plnenie vyhradených povinností.

Autorizácia vydaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky spoločnosti Envibat na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

AUTORIZÁCIA MŽP SR

Naša spoločnosť, ako organizácia zodpovednosti výrobcov, má svojou činnosťou za cieľ najmä ochranu životného prostredia a to zabezpečením systému zberu a recyklácie použitých automobilových a priemyselných batérii a akumulátorov. Výrobcom a dovozcom plníme povinnosti týkajúce sa oddeleného zberu, spätného zberu a recyklácie batérií a akumulátorov.

Na každú spoločnosť ktorá je v zmysle ust. § 42 ods. 14 zákona o odpadoch výrobcom batérií a akumulátorov, t.j. výrobcom vyhradeného výrobku, sa v zmysle ust. § 27 ods. 2 zákona o odpadoch a ust. § 27 ods. 3 zákona o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a plnenie vyhradených povinností. V súlade s povinnosťami uvedenými v § 27, ods.4 zákona o odpadoch, je výrobca batérií a akumulátorov tiež povinný zabezpečiť plnenie povinností uvedených v § 45 a v § 46, alebo v § 47 zákona o odpadoch, podľa typu batérií a akumulátorov